Dus jij zoekt een job?

Meld je aan bij JobAlert en ontvang automatisch de meest geschikte jobs!

Maak je JobAlert aan

 

Nosologist - codeur doodsoorzaken (m/v)

Zorg en Gezondheid zoekt een Nosologist – codeur doodsoorzaken (m/v)

Contractueel (onbepaalde duur)
Niveau: B
Rang: B1
Graad: Deskundige
Met standplaats: Koning Albert II-Laan 35 bus 30 1030 Brussel


1 DE VACATURE IN HET KORT

Wil jij graag een bijdrage leveren aan het verwerven van een doorgedreven inzicht in de gezondheidsproblematiek van de Vlaamse en Brusselse bevolking? Ben je leergierig en hou je van speurwerk? Ben jij een analytisch persoon met een kritische blik en oog voor detail? Werk je daarnaast graag samen en voel je je thuis binnen een gedigitaliseerde werkomgeving? Dan ben jij de nosologist die we zoeken!

Jaarlijks moeten van +/- 70 000 sterftecertificaten de omschrijving van de doodsoorzaken omgezet worden in een code uit de ICD-10 classificatie. Samen met je collega-codeurs en onder leiding van een arts, sta je in voor deze omzetting en het bepalen van de oorzakelijke keten van overlijden.

Je verwerft de specialisatie door een training-on-the-job, eventueel aangevuld door cursussen buitenshuis. 

 

2 FUNCTIECONTEXT

Het agentschap Zorg en Gezondheid heeft als missie om samen te werken met alle belanghebbenden aan een betere zorg en meer gezondheid. We willen dit bereiken door mensen uit te nodigen om gezond te leven en hen hierbij te ondersteunen. We beschermen hen tegen besmettelijke ziektes en een ongezond milieu en maken de tijdige opsporing van een aantal ziektes mogelijk. We dragen bij tot een netwerk van kwaliteitsvolle zorg voor en rond mensen die het nodig hebben. Met de Vlaamse sociale bescherming brengen we de betaalbaarheid van de zorg in het bereik van onze medeburgers.

Om dit alles te realiseren erkennen en financieren we organisaties, zorgverleners en voorzieningen. We doen alles in partnerschap en in gedeelde verantwoordelijkheid met hen, met andere overheden én met de mensen zelf. Extra aandacht gaat daarbij naar de meest kwetsbaren.

Onze waarden:

 • We zien onszelf als een open en wendbare organisatie die daadkrachtig anticipeert op de evoluties en behoeften in de samenleving.
 • Samen met alle belanghebbenden werken we aan een duurzame dienstverlening in vertrouwen en vanuit het algemeen belang.
 • Onze aanpak is menselijk, gidsend en toekomstgericht.

Je wordt tewerkgesteld in de afdeling "Informatie en Zorgberoepen".

De afdeling heeft een heterogeen opdrachtenpakket en bestaat uit drie teams en een juridische cel:

 • het Team Beleidsinformatie;
 • het Team Zorgberoepen;
 • het Team  Koninklijke Academie voor de Geneeskunde van België; 

Belangrijkste taken van het Team Beleidsinformatie:

 • De verzameling, verwerking, analyse en rapportering van de geboorte- en sterftecijfers
 • De verzameling, verwerking, analyse en rapportering van gegevens binnen het bevoegdheidsgebied van het agentschap: ziekenhuizen, ouderenvoorzieningen, geestelijke gezondheidszorg, gezinszorg, eerstelijnszorg, preventieve gezondheidszorg, …
 • Rapportering en opvolging m.b.t. de beleids- en organisatiedoelstellingen (op basis van indicatoren en monitoring) 

Als nosologist – codeur doodsoorzaken werk je nauw samen met de collega-codeurs en rapporteer je aan de arts-epidemioloog, teamverantwoordelijke en het afdelingshoofd.

 

3 TAKENPAKKET 

3.1 DOEL VAN DE FUNCTIE

Diverse vakinhoudelijke taken inherent aan de eigen specialisatie voorbereiden en uitvoeren teneinde aan de bevoegde instanties of personen gespecialiseerde informatie, diensten en/of producten af te leveren binnen de vereiste tijdspanne.

Concreet sta je in voor het omzetten van de door de certificerende artsen gebruikte omschrijvingen van de doodsoorzaken in codes uit de International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems - revisie 10 (ICD-10) en het bepalen van de oorzakelijke keten van overlijden. Dit alles doe je conform de vooropgestelde kwaliteitsvereisten, procedures en veiligheidsvoorschriften.

 

3.2 RESULTAATSGEBIEDEN

Zodra je op kruissnelheid bent, zal je takenpakket uit onderstaande resultaatsgebieden bestaan:

Voorbereiding

De eigen werkzaamheden inhoudelijk voorbereiden, plannen en praktisch organiseren teneinde er voor te zorgen dat deze efficiënt kunnen verlopen.

 • Planning van de eigen werkzaamheden binnen de jaarplanning van het team en afdeling (Ondernemingsplan) 
 • Voorbereiding intern overleg over het coderen van doodoorzaken (inventariseren van problemen) 
 • Nadenken over efficiëntieverhogende maatregelen en voorstellen, zowel inhoudelijk als procesmatig

Uitvoering

Diverse taken inherent aan de eigen specialisatie uitvoeren teneinde bij te dragen tot een vlotte en tijdige afhandeling van de opdrachten van de entiteit.

Context: volgens de vooropgestelde kwaliteitsvereisten, procedures en veiligheidsvoorschriften.

 • Het omzetten van medische informatie (omschrijving van de doodsoorzaak) in codevorm volgens de regels van de International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems
 • Het nagaan en eventueel corrigeren van de causaliteit in de reeks (“ketting”) van doodsoorzaken
 • Gebruiken van de applicatie IRIS bij het coderen van de doodsoorzaken
 • Gebruiken van de applicatie CODA bij de verwerking van de certificaten
 • Consulteren van medische woordenboeken, bronnen en andere naslag- of referentiewerken
 • Correspondentie verzorgen met artsen en parketten van de procureur des Konings voor het opvragen van bijkomende informatie
 • Samenwerken en overleggen met collega-codeur(s) en arts

Verslag uitbrengen

Verslag uitbrengen over de eigen werkzaamheden en resultaten teneinde de chef in staat te stellen het resultaat met de kwaliteitsnormen te vergelijken en indien nodig bij te sturen.

 • Het meedelen van de stand van zaken van het codeerproces
 • Het meedelen van de resultaten op vragen naar bijkomende informatie bij artsen, parket en burgerlijke stand

Beheer van materiaal en/of gegevens

Inventariseren, verzamelen en onderhouden van het nodige materiaal (grondstoffen en werktuigen) en/of gegevens teneinde altijd te beschikken over degelijke en bruikbare materialen en/of gegevens.

 • Het inventariseren van nieuwe termen in de omschrijving van de doodsoorzaken
 • Het inventariseren van probleemgevallen bij het coderen
 • Onderhouden van een bestand van brieven aan artsen, parketten en gemeentebesturen
 • Het onderhouden van een adressenbestand

Informeren

Informeren over producten, diensten, systemen of procedures teneinde er voor te zorgen dat de (interne of externe) klant inzicht heeft in het gebruik en de mogelijkheden ervan.

Context: vanuit de vakinhoudelijke specialisatie en binnen duidelijk afgebakende bevoegdheden.

 • Teamgenoten feedback geven over het eigen werk
 • Collega’s informeren over het resultaat van eigen speurwerk met nieuwe werkinstrumenten
 • Telefonisch en schriftelijk advies verstrekken en technische aspecten toelichten aan de certificerende artsen. Inzichten in het codeerproces en de classificaties delen met teamgenoten
 • Vastgestelde problemen signaleren en oplossingen voorstellen
 • Kennis delen met externen

Kennis mbt het vakgebied

Zichzelf voortdurend vervolmaken in het eigen vakgebied en werkterrein teneinde via integratie van de nieuwe evoluties de kwaliteit van de uit te voeren opdrachten voortdurend te verbeteren.

 • Opbouwen en onderhouden van de kennis van de  International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems updates en toekomstige versies
 • Kennis van de sterftecertificaten Model IIIC en Model III D
 • Kennis van oorzakelijke sterfteketen en onderscheid onmiddellijke, bijkomende en onderliggende doodsoorzaak
 • Kennis van de applicaties IRIS en CODA
 • Voortdurend verdiepen van de kennis van het codeerproces en van de ICD, ook van toekomstige versies
 • Volgen van bijkomende opleidingen

Complexiteit van de opdracht 

Op basis van analyse wordt een weloverwogen keuze gemaakt tussen vooraf gekende oplossingen.

Mate van interpretatie 

Je werkt binnen operationele richtlijnen waarbij ruimte is om zelf te interpreteren.

 

4 PROFIEL 

4.1 FORMELE DEELNEMINGSVOORWAARDEN (DIPLOMA + ERVARING)

Op de uiterste inschrijvingsdatum voldoe je aan onderstaande diploma- en ervaringsvoorwaarden:

1) Je hebt een bachelorsdiploma in de medische of gezondheidssector.
In de eerste plaats wordt gedacht aan een bachelor in de verpleegkunde (A1), maar andere bachelorsdiploma’s komen ook in aanmerking.

Als je je diploma buiten de Benelux behaalde, moet je bij aanwerving een attest van de Vlaamse overheid kunnen voorleggen waaruit blijkt dat je diploma gelijkwaardig verklaard is met het vereiste niveau. Je kunt dit aanvragen bij NARIC-Vlaanderen: http://naricvlaanderen.be/
Als je het vereiste diploma in een andere taal dan het Nederlands hebt behaald, moet je bij aanwerving aantonen dat je geslaagd bent voor een taalexamen “artikel 7” bij Selor (www.selor.be).

2) Je hebt ervaring en/of affiniteit met medische termen en ziektebeelden.
Toon jouw ervaring en/of affiniteit voldoende aan in je CV en/of motivatiebrief!
Klinisch en verzorgende ervaring met patiënten is een pluspunt.

Je kunt deelnemen via horizontale mobiliteit als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan de
volgende voorwaarde:
Je bent contractueel tewerkgesteld binnen de diensten van de Vlaamse overheid in een betrekking met een salarisschaal of geldelijke loopbaan die overeenstemt met dezelfde of een hogere rang als deze van de vacante functie.
Ook wie solliciteert via de horizontale mobiliteit, moet beschikken over het hoger vermelde vereiste diploma

Voor extra informatie over de deelnemingsvoorwaarden kun je contact opnemen met de selectieverantwoordelijke (Liesbeth De Beyter, liesbeth.debeyter@wvg.vlaanderen.be, 02 553 35 66)
 

4.2 COMPETENTIES

4.2.1 Technische competenties

 • Je hebt kennis van medische termen en ziektebeelden
 • Je kan een onderscheid maken tussen wetenschappelijk en andere informatiebronnen
 • Voorkennis van onderstaande is een pluspunt:
  o Kennis van de International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems (ICD 10)
  o Kennis van de sterfteketen: onderscheid en verband tussen onmiddellijke, bijkomende en onderliggende doodsoorzaak
  o Kennis van IRIS software (systeem voor het coderen van meervoudige doodsoorzaken en de selectie van de onderliggende doodsoorzaak).
  o Kennis van CODA software (systeem voor dossieropvolging)
 • Kennis van het Frans is een pluspunt (voor het verwerken van Franstalige sterftecertificaten)
 • Je hebt kennis van MS Office: Word, Excel, Outlook, SharePoint
 • Je hebt goede administratief-organisatorische vaardigheden

 

4.2.2 Persoonsgebonden competenties

Verantwoordelijkheid nemen – niveau 1:  Je neemt verantwoordelijkheid voor jouw werk 

 • Je eccepteert de doelen, waarden en normen van de organisatie en gedraagt zich ernaar
 • Je respecteert geldende afspraken, regels, procedures en werkwijzen
 • Je doet wat je zegt, komt afspraken en beloften na
 • Je bent aanspreekbaar op jouw acties (komt voor fouten uit, staat open voor feedback)
 • Je reageert correct en loyaal als anderen kritiek uiten op jouw werk, de entiteit of de organisatie

Samenwerken – niveau 1: Je informeert, pleegt overleg en werkt mee

 • Je stemt jouw inbreng/prioriteiten/aanpak af op de behoeften van de groep
 • Je deelt kennis, informatie en ervaringen en vraagt anderen naar hun mening
 • Je biedt hulp aan bij problemen, ook al valt de taak niet onder jouw opdracht
 • Je Houdt rekening met de gevoeligheden en met de verscheidenheid van mensen
 • Je draagt bij aan een positieve werksfeer en teamgeest (toont enthousiasme, geeft complimenten, …)

Analyseren – niveau 1: Je ziet de essentie van het probleem - Je verzamelt relevante informatie

 • Je maakt een duidelijk onderscheid tussen hoofd- en bijzaken in de informatie
 • Je omschrijft duidelijk de kern van het probleem
 • Je verwerft een algemeen inzicht in de problematiek
 • Je gaat systematisch en gestructureerd te werk bij het analyseren van gegevens

Klantgerichtheid  niveau 1: Je reageert vriendelijk, adequaat en correct op vragen van belanghebbenden

 • Je helpt anderen op een beleefde en vriendelijke wijze voort
 • Je neemt vragen van klanten (intern en extern) ernstig en reageert er gepast op
 • Je onderneemt concrete acties om de problemen en klachten van klanten op een adequate manier op te lossen
 • Je zet je in om, rekening houdend met de bestaande procedures en planning, de wensen en behoeften van belanghebbenden te vervullen en zelfs te overtreffen
 • Je gaat expliciet na of de klant tevreden is met de aangeboden oplossing en dienstverlening

Plannen en organiseren – niveau 1: Je plant en organiseert jouw werk effectief 

 • Je brengt orde, structuur en regelmaat aan in de uit te voeren werkzaamheden en verkrijgt zo overzicht
 • Je legt doelen, prioriteiten en tijdsbesteding vast
 • Je houdt in jouw planning rekening met de begrippen dringend en belangrijk
 • Je gaat systematisch en stapsgewijs te werk
 • Je controleert de voortgang van jouw werk en stuurt bij wanneer nodig

 Zorgvuldigheid – niveau 2: Je blijft onder verhoogde druk kwaliteit afleveren 

 • Je blijft onder tijdsdruk op details letten
 • Je combineert snelheid met nauwkeurigheid, combineert kwantiteit met kwaliteit
 • Je kiest de exacte methode of procedure op basis van de gevraagde nauwkeurigheid
 • Je gebruikt hulpmiddelen om jouw werk te controleren
 • Je maakt gebruik van instrumenten of technieken om fouten te vermijden

 

4.2.3 Bijkomende voorwaarden en verwachtingen

 • Je gaat correct om met vertrouwelijke informatie
 • Je werkt graag met de pc en diverse IT-toepassingen

 

4.3 TOELATINGSVOORWAARDEN

Op de datum van aanwerving moet je voldoen aan de volgende voorwaarden:

 1. Je hebt een gedrag dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking;
 2. Je geniet de burgerlijke en politieke rechten;
 3. Je ben geslaagd voor de selectieprocedure.

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het diverse Vlaanderen van morgen.

 

5 AANBOD

 • Je krijgt een contract van onbepaalde duur.
 • Je komt terecht in een open en wendbare organisatie die daadkrachtig anticipeert op de evoluties en behoeften in de samenleving, samen met alle belanghebbenden werk je mee aan een duurzame dienstverlening in vertrouwen en vanuit het algemeen belang.
 • Je krijgt ruime mogelijkheden wat vorming, bijscholing en ondersteuning met moderne ICT-middelen betreft.
 • Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met de privésituatie: zo bieden wij je 35 dagen vakantie per jaar , bovendien heb je ook vakantie tussen Kerstmis en Nieuwjaar. Tijdens de schoolvakanties is er in de hoofdkantoren (Brussel, Antwerpen, Mechelen, Hasselt, Leuven, Gent, Aalst en Brugge) een professionele opvang voor kinderen tussen 3 en 14 jaar.
 • Het agentschap voorziet een tussenkomst voor je breedbandaansluiting thuis.
 • Er is mogelijkheid tot thuiswerk vanaf 6 maanden na indiensttreding.
 • Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en/of fiets en je hospitalisatieverzekering worden vergoed door je werkgever.
 • Alle personeelsleden ontvangen maaltijdcheques van 7 euro per gewerkte dag 5,91 euro wordt door de werkgever betaald, 1,09 euro door de werknemer, via een maandelijkse inhouding op het nettoloon.
 • Je wordt verloond in de salarisschaal die gekoppeld is aan de graad van Deskundige (rang B1 salarisschaal B111). Relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige kan worden erkend door de lijnmanager op basis van de functievereisten. Je aanvangssalaris is minimaal 2.326,03 euro (brutomaandsalaris, aangepast aan de huidige index), reglementaire toelagen niet inbegrepen. Op www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulator kun je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie.
 • Je eerste maanden vormen een inwerkperiode.
 • Als je solliciteert via horizontale mobiliteit, moet je de functie ten laatste drie maanden na datum van de selectiebeslissing opnemen
 • Deze selectieprocedure verloopt via een objectief wervingssysteem. Het slagen ervoor kan later toegang geven tot het meedingen naar een statutaire bevorderingsfunctie of naar een statutaire functie via de horizontale mobiliteit.

Meer weten over werken bij de Vlaamse overheid?  www.werkenvoorvlaanderen.be

 

6 SELECTIEPROCEDURE 

6.1 CV-SCREENING & VOORSELECTIE

Aan de hand van jouw CV en motivatiebrief gaan we na of je al dan niet aan de formele deelnemingsvoorwaarden (zie rubriek 4.1) voldoet:

 • Diplomavoorwaarde
 • Ervaringsvoorwaarde

De CV-screening is eliminerend. Deze selectiefase wordt gevoerd met afgevaardigde(n) van de wervende entiteit en een selectieverantwoordelijke.
Enkel de kandidaten die aan deze voorwaarden voldoen, kunnen deelnemen aan het vervolg van de selectieprocedure.

Gelijktijdig met de CV screening wordt een eliminerende voorselectie gehouden waarbij o.a. de volgende punten worden beoordeeld:

 • Relevantie van de ervaring/affiniteit
 • Motivatie
 • Aangetoonde relevante kennis

Enkel de 10 best scorende kandidaten gaan door naar de volgende ronde.
De cv-screening en voorselectie vinden plaats in de week van 18 december 2017 (periode onder voorbehoud).

 

6.2 COMPETENTIESCREENING

De competentiescreening kan o.a. onderstaande elementen bevatten en beoordeelt enkele cruciale gedragscompetenties:

 • Persoonlijkheidsvragenlijsten
 • Competentiegericht interview
 • Computergestuurde proeven en/of gedragsgerichte oefeningen

De competentiescreening is eliminerend en gebeurt door een extern selectiekantoor. Enkel de kandidaten met resultaat geschikt of geschikt met aandachtspunten gaan door naar de volgende selectiefase.

De competentiescreening vindt plaats in de lokalen van het selectiekantoor in de periode 21/12/2017 – 5/01/2018 (periode onder voorbehoud)

 

6.3 EINDSELECTIE (CASE + JURYGESPREK)

Het jurygesprek wordt gevoerd met afgevaardigde (n) van de wervende entiteit en een selectieverantwoordelijke. Optioneel kan een (externe) expert deel uitmaken van de jury om de vakinhoudelijke competenties van de kandidaat te beoordelen.
Voorafgaand aan het jurygesprek zal je de tijd krijgen om de case voor te bereiden.

Tijdens deze selectiefase worden de volgende punten beoordeeld:

 • Je visie op en inzicht in de functie
 • Je motivatie en verwachtingen
 • Je technische competenties
 • Je persoonsgebonden competenties
 • Je inzetbaarheid in de functie en de organisatie

Deze selectiefase is eliminerend en vindt plaats in het Ellipsgebouw te Brussel op 10/01/2018 en 11/01/2017 (data onder voorbehoud).

Op basis van het verkregen totaalbeeld word je ‘geschikt’ of ‘niet geschikt’ bevonden voor de functie.
Wie geschikt wordt bevonden, wordt gerangschikt in volgorde van geschiktheid en) opgenomen in een wervingsreserve.

De Vlaamse overheid wil de samenleving waarvoor zij zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Je wordt geselecteerd op basis van je kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht je geslacht, gender, afkomst, leeftijd of handicap. Als je een handicap hebt, laat ons dat vooraf weten. De Vlaamse overheid voorziet redelijke aanpassingen voor personen met een handicap tijdens de selectieprocedure. Heb je bepaalde aanpassingen nodig om deel te kunnen nemen aan een selectie? Neem dan zo vroeg mogelijk in de procedure contact op met de contactpersoon vermeld in de vacature.

 

6.4 NIET NODELOOS HERTESTEN

Nam je na 1 december 2014 al deel aan een selectieprocedure bij de diensten van de Vlaamse overheid en werd je toen positief beoordeeld op gelijkaardige competenties, dan kan dit aanleiding geven tot toepassing van het principe ‘niet nodeloos hertesten’ in deze procedure. Dat betekent dat eerdere testresultaten hergebruikt kunnen worden. Het is echter de selector die in overleg met de lijnmanager daarover beslist. Voeg bij je sollicitatie de stavende documenten toe, d.w.z. een rapport van de eerder afgelegde testen.

 

7 HOE KUN JE SOLLICITEREN?

Heb je interesse in deze functie? Solliciteer ten laatste op donderdag 14/12/2017.

Om te solliciteren stuur je een persoonlijk CV en motivatiebrief naar solliciteren.wvg@wvg.vlaanderen.be en vermeld in het onderwerp van je mail de titel van de vacature.

Of je stuurt je CV en motivatiebrief via de post naar: Vlaamse overheid, Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, MOD WVG – Afdeling Personeel, t.a.v. Liesbeth De Beyter, Koning Albert II-laan 35 bus 30, 1030 Brussel.

Je kandidatuur wordt alleen in aanmerking genomen als je je kandidatuur uiterlijk op 14/12/2017 naar ons stuurt (de datum van de poststempel of de datum van de verzending van de mail geldt daarvoor als bewijs).

 

8 VRAGEN

Als je bijkomende uitleg over de functie-inhoud wil, kun je contact opnemen met Rita De Boodt, Coördinator data-entry sterfte en geboorte:  rita.deboodt@zorg-en-gezondheid.be  -  T. 02 553 09 04.

Als je bijkomende uitleg over de selectieprocedure en deelnemingsvoorwaarden wil, kun je contact opnemen met Liesbeth De Beyter, Selectieverantwoordelijke: Liesbeth.debeyter@wvg.vlaanderen.be  -  T. 02 553 35 66.

Als je bijkomende uitleg over de arbeidsvoorwaarden wil, kun je terecht op www.werkenvoorvlaanderen.be

 

9 FEEDBACK

Wij verwachten dat deze procedure kan worden afgerond tegen 12/01/2017.

Na kennisgeving van je resultaat kun je feedback vragen. Je kunt daarvoor een mail sturen naar liesbeth.debeyter@wvg.vlaanderen.be of bellen naar 02 553 35 66.

 

10 RESERVE EN GELDIGHEID

Er wordt naar aanleiding van deze selectie een wervingsreserve aangelegd die bestaat uit de lijst van geschikten met rangschikking. De hoogst gerangschikte kandidaat krijgt als eerste de kans om in te gaan op concrete vacatures die zullen worden aangeboden.

Deze reserve heeft een geldigheidsduur van 2 jaar en gaat in vanaf de datum van het proces-verbaal van de selectieprocedure.  De afdeling kan je gedurende deze periode voorstellen om in dienst te komen als nosologist – codeur doodsoorzaken. Desgewenst kan de lijnmanager beslissen om de geldigheidsduur van deze reserve te verlengen.

Als je in eerste instantie een aanbod accepteert, maar nadien je mening herziet en niet in dienst komt, verlies je je plaats in de reserve.
Het is evident dat je eenmaal in dienst in de functie niet langer tot de reserve behoort.

Deze werfreserve kan tevens worden geraadpleegd voor het invullen van vacatures met een contract van bepaalde duur voor de functie van nosologist – codeur doodsoorzaken. Wie in dienst komt met een contract van bepaalde duur, blijft evenwel zijn plaats in de reserve behouden.

 


Brussel, Vlaamse overheid

Algemene gegevens job

Organisatie Brussel, Vlaamse overheid

Afdeling Zorg en Gezondheid

Job Nosologist - codeur doodsoorzaken (m/v)

Plaats Brussel

Contact
Liesbeth De Beyter

Telefoonnummer contactpersoon
+32 2 553 35 66

Job geplaatst

Gegevens organisatie

Naam Brussel, Vlaamse overheid

Adres Koning Albert II-laan 35 bus 30

1030 Brussel

Vergelijkbare jobs

Geen vergelijkbare vacatures gevonden.

En Français  © CareJobs. De verstrekte informatie en/of de geplaatste vacatures op CareJobs zijn uitsluitend voor persoonlijk gebruik door werkzoekenden aan te wenden. Niet toegestaan is elke overname of verveelvoudiging en distributie,commercialisatie of exploitatie van de op Carejobs geplaatste informatie en/of vacatures. Software © CornGroup BV (21-06-2019 01:33:24)